Found: 7  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การประเมินผลนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554
Authorกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2554.
Call Numberยธ. 353.40684 น111ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคู่มือต่อต้านการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติ (UNCAC) ฉบับประชาชน อำนาจ บุบผามาศ ... [และคนอื่นๆ].
Authorสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ. สำนักการต่างประเทศ.
Publishedนนทบุรี : สำนักการต่างประเทศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ;, 2554
Call Number364.168 อ264ค 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุการจัดงาน 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / คณะกรรมการฝ่ายจัดทำจดหมายเหตุ. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
Authorจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554
Call Number923.1593 จ472จ 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
Authorสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2554.
Call Number001.43 ค141จ 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย /
Authorคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
Publishedคระกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,
Call Number1/2554 ป111ร 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title เย็นศิระเพราะพระบริบาล : Peace and Happiness undar Royal Benevolence
Authorสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ: กรมประชาสัมพันธ์, 2554.
Call Number923.1593 ส691ย 2554,CD-นส.694
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleแนวคำวินิจฉัยศาลปกครอง /
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Publishedสำนักงานศาลปกครอง;
Call Numberส.ร. 342.066 น756 2554-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed