Found: 25  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กระบวนการสันติภาพไอร์แลนด์เหนือ สหราชอาณาจักร
Authorเมธัส อนุวัตรอุดม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 320.9416 ม731ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาโนช นามเดช.
Authorมาโนช นามเดช.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2559.
Call Numberส.ร. 352.14 ม456ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การคลังท้องถิ่น : การขยายฐานรายได้และมาตรการลดความเลื่อมล้ำ
Authorดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า,2559.
Call Numberส.ร. 352.4214ด554ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การปฏิรูปประเทศไทยด้านการต่อต้านการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน
Authorถวิลวดี บุรีกุล.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 364.1323 ก643 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการจัดทำนโยบายงบประมานโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาสภาเมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น
Authorธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร.352.4ธ112ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การเข้า(ให้)ถึงสิทธิชุมชน : การมีสิทธิ มีเสียงและมีส่วนในทร้พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนและประชาชน
Authorสถาบันพระปกเกล้า.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร.323 ป533ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอในการปฏิรูปโครงสร้างท้องถิ่นในประเทศไทย
Authorศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร.352.14ศ734ข 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleคนการเมือง /
Authorนรนิติ เศรษฐบุตร,
Publishedสถาบันพระปกเกล้า ,
Call Numberส.ร. 320.9593 น217ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title ความเชื่อมโยงของอำนาจตุลาการกับประชาชน : กรณีศึกษาการได้มาซึ่งบุคคลมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในศาลยุติธรรม
Authorภูมิ มูลศิลป์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call NumberRS. 320.9593 ภ664ค 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title คอร์รัปชั่น : ปัญหาของสังคมไทยและแนวทางแก้ไข
Authorปธาน สุวรรณมงคล.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 364.132 ป159ค 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title จุด (ไม่) จบ : ช่วงฉากการเมืองไทย 2548 - 2559
Authorฐิติกร สังข์แก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 320.9593ฐ631จ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title นักการเมืองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์
Authorศรุดา สมพอง.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า ,2559.
Call Numberส.ร. 320.9593 ศ174น 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleนักการเมืองถิ่นจังหวัดน่าน /
Authorสุทธิชัย ปัญญโรจน์.
Publishedสถาบันพระปกเกล้า,
Call Numberส.ร. 342.2092 ส734น 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title บทบาทหน้าที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินในการดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ
Authorชลัช จงสืบพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberส.ร. 323 ช461บ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title บทเรียนจากการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมแก่ภาคประชาชน
Authorศรีสุวรรณ จรรยา.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559.
Call Numberยธ. 353.4072 น111ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed