Found: 13  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การบริหารงานภาครัฐกับการสร้างธรรมาภิบาล
Authorปธาน สุวรรณมงคล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า ,2558.
Call Numberส.ร.351.593 ป159ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การประเมินความพึงพอใจ : ความคาดหวังและความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedนนทบุรี : สำนัก, 2558.
Call Numberส.ร. 353.409593 ย443ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
Authorจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
Publishedกรุงเทพฯ :กรมศิลปากร ,2558.
Call Numberส.ร. 025.17 จ432ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมท้องถิ่น 2 : Roadmap การจัดการขยะ
Authorพิรียุตม์ วรรณพฤกษ์.
Call Numberส.ร. 363.728 พ733ต 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title ทำไมกฎหมายยาเสพติดของเราจึงล้มเหลวและเราสามารถทำอะไรได้บ้าง
Authorเกรย์, เจมส์ พี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, 2558.
Call Numberส.ร. 344.044 ก576ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
Authorศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด,หัวหน้าโครงการ.
Call Numberยธ. 323บ129 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย
Authorเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2558.
Call Number294.365ส533บ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตราการทางปฏิบัติของสหประชาชาติ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในสาขาการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา : United nations model strategies and practical measures on the elim...
Authorสํานักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2558.
Call Numberส.ร. 341.481 ป512ย 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี ... = Thailand internet user profile ... /
Authorกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
Publishedส่วนงานดัชนีและสำรวจ สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,
Call Number004 ย112ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 7 สำนักงานศาลปกครอง.
Authorสำนักงานศาลปกครอง.
Publishedกรุงเทพมหานคร: สำนักวิจัยและวิชาการ ; 2558.
Call Numberส.ร.342 ป115ห 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorสมชาย ปรีชาศิลปกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 323.47ส162ส 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title แนวความคิดและหลักการว่าด้วยการละเมิดอำนาจรัฐสภา
Authorพรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558.
Call NumberRS. 328พ284น 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : การประชุมระดมสมองครั้งที่ 5 ; วันพุธ ที่ 23 เมษายน 2557 ณโรงแรมรอยัล ปริ้นเซส หลานหลวง
Authorการประชุมเชิงวิชาการ "การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ไทยกับการเป็นศูนย์กลางของประชาคมเศรษฐกิจมอาเซียน" :(ครั้งที่ 5 :2557 :กรุงเทพฯ)
Publishedปทุมธานี :มหาวิทยาลัย,2558.
Call NumberAEC.341.2473 ก275ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed