Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title สยามอารยานุสติ : รักชาติแบบอารยะ
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ซัคเซส มีเดีย,2557.
Call Number303.44ก768ส 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,2557.
Call Numberส.ร. 341.48 ค123ห 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed