Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ [2561]
Authorสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2561.
Call Numberส.ร. 342.593ส277ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleจริยธรรมคำพ่อหลวง /
Authorสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน.
Publishedสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน,
Call Numberส.ร. 923.1593 ส414จ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำประเพณีในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีรัฐธรรมนูญ
Authorปวริศร เลิศธรรมเทวี.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2561.
Call NumberRS. 342.593ป492ร 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed