Found: 17  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Authorวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0484ว741ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ /
Authorสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน),
Publishedบริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด ,
Call Number294.35 ส243ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทบาทของผู้พิพากษาสมทบ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
Authorสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 345.081ส168ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมาชิกวิชาชีพทนายความ
Authorสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 340.11ส361ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเปิดเสรีตลาดอินเตอร์เน็ตบรอดแบรนด์ในประเทศไทยเพื่อการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมของประชาชนในเมืองและภูมิภาค
Authorศิรินันท์ ล่ำซำ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 343.0999ศ456ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มืองานบริการด้านยุติธรรมสำหรับประชาชน [2559]
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2559.
Call Numberส.ร. 349.593 ย443ค 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ฉลาดรู้เน็ต 2 : ตอน Trust on Internet (tol)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 2559.
Call Number004พ534ฉ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title บทบาทของพนักงานอัยการในการดำเนินคดีค้ามนุษย์
Authorพัชรกิติยาภา,พระองค์เจ้า,2521-.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 364.1534พ112บ 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ประชาธิปไตยไทยในทศวรรษใหม่
Authorอรทัย ก๊กผลผู้แต่งร่วม.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้,2559.
Call Numberส.ร. 321.8ป46 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleรายงานประจำปีงบประมาณ 25... กรมการค้าภายใน /
Authorกรมการค้าภายใน
Publishedกรมการค้าภายใน,
Call Numberส.ร.381.33 ก121ร 2559.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title รายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ...
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559.
Call Numberส.ร. 323ค141ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดประจำปี พ.ศ.2559
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, 2559.
Call Number352.6 ส691ร 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ศาลเจ้า ศรัทธาสถานแห่งบางกอก = Chinese Shrines the Faith of Bangkok
Authorกรุงเทพมหานครสำนักผังเมือง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักผังเมือง , 2559.
Call Numberส.ร. 726.1 ก262ศ 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title เอกสารชุดองค์ความรู้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร : "การพัฒนาความรู้และกรณีศึกษาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม , 2559.
Call NumberAEC 341.247 ย443ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่มที่ 5 ภาค...
Authorสำนักงานศาลปกครอง
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักงานศาลปกครอง,2559.
Call Numberส.ร. 342.066 น756 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed