Found: 39  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 100 คำสอนพ่อ
Authorธรรมสภา,สำนักพิมพ์.
Publishedกรุงเทพฯ :พิมพ์ที่โรงพิพม์พระพุทธศาสนา ธรรมสภา ,2557.
Call Number923.1593 ภ614ร 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ASEAN Do''s and Don''ts ในประเทศอาเซียน
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , [2557?].
Call NumberAEC 341.2473 อ252
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Journal
TitleDSI ไตรสาร.
Authorกรมสอบสวนคดีพิเศษ.
Publishedกรมสอบสวนคดีพิเศษ,
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกฎหมายสามัญประจำบ้าน [2557]: หนังสือให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน /
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedวงศ์สว่างพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด;
Call Numberส.ร. 349.593 ย443ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleกฎหมายสามัญประจำบ้าน ฉบับอักษรเบรลล์: หนังสือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย สำหรับผู้พิการทางสายตา /
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกระทรวงยุติธรรม,
Call Number349.593 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
Authorสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพมหานคร: สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม; 2557.
Call Number354.3 ก491ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการประเมินผล : นโยบายรัฐบาล และ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 /
Authorสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์,
Call Numberยธ. 353.40684 น111ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2552 - 2555 กระทรวงยุติธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
Authorสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักนนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2557.
Call Numberยธ. 353.4593 น111ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...
Authorสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2548-.
Call Numberยธ. 353.4072 น111ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ความผิดคดียาเสพติดและแนวทางในการปรับบทลงโทษ = Drug Offences : Definitive Guideline
Authorสำนักกิจสำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักกิจการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม, 2557.
Call Numberส.ร. 344.044 ก277ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคัมภีร์นักนวัตกรรม = The innovator''s toolkit
Authorลุกซ์,ริชาร์ต.
Publishedเอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number658.4063 ล599ค 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คาถาชีวิต
Authorวิกรม กรมดิษฐ์.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2555.
Call Number920 ว495ช 2555
Locationห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำศัพท์ไทย-อังกฤษ : สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
Authorจิรประภา อัครบวรบรรณาธิการ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมกาารข้าราชการพลเรือน , 2557.
Call NumberAEC 341.2473 ค218 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คุณหมอหมื่นศพ 2 : ยุติธรรมอำพราง พลิกแฟ้มคดีอุกฉกรรจ์ที่ความยุติธรรมไปไม่ถึง
Authorพรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497-.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์ , 2557.
Call Number614.1พ174ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ; 2557.
Call Number323 ค121ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed