Found: 45  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Road Map : การพัฒนาตำรวจไทยให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น จากประชาชนและสังคม
Authorสมณ์ พรหมรส.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.363.2 ม436อ2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายตราสามดวง : ภาคทั่วไป (เน้นปัญหาเกี่ยวกับปีศักราช)
Authorวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number340.09593 ว433ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกรอบแนวคิดแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ /
Authorจินดา สังข์ศรีอินทร์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number352.5 จ197ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การวิวัฒนาการระบบบริหารงานบุคคลของศาลสูง
Authorพิศิฏฐ์ สุดลาภา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.658.3 พ238ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การซื้อขายไตในอีกหนึ่งมุมมอง
Authorปภาภัศ ณ สงขลา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.346.072 ป173ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การนำระบบการพิจารณาแบบไต่สวนมาใช้ในศาลชั้นต้นในการดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
Authorอนันต์ คงบริรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.345.01 อ151ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมาชิกวิชาชีพทนายความ
Authorสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 340.11ส361ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารในกระบวนการยุติธรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
Authorมารชัย กองบุญมา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.34706 ม271ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการ
Authorเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ,พล.ต.อ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.364 ฉ573ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การรับผิดทางกฎหมายของแพทย์ในระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
Authorดิษยา รัตนากร,ศร.พญ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.610.6952 ด386ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การอนุวัตรมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต : ศึกษาเฉพาะกรณีการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของสถาบันการเงิน
Authorสีหนาท ประยูรรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.343.032 ส395ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายในศาลล้มละลายกลางและศาลฎีกา
Authorปิยกุล บุญเพิ่ม.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2557.
Call Numberบ.ย.ส. 346.078 ป361ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ข้อเสนอแนะต่อทิศทางกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนที่เปลี่ยนแปลงไป : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 กับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวช...
Authorสมชาย เงารุ่งเรือง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number345.081 ส239ข 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ความเป็นไปได้และประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการเข้าเป็นภาคี "อนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรสำหรับเอกสารมหาชนจากต่างประเทศ"
Authorจักร บุญ-หลง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number346.02 จ111ค 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleความแตกต่างของสิทธิประโยชน์ด้านบริการสวัสดิการสังคมและด้านสาธารณสุขจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553 เปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิก...
Authorวรพรรณ เสนาณรงค์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Numberบ.ย.ส.362 ว176ค 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed