Found: 4  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก = Universal periodic review (UPR)
Authorกระทรวงการต่างประเทศ.กรมองค์การระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [ม.ป.ป.].
Call Numberส.ร. 341.481 อ114ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 1-3).
Authorกระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Call NumberHR. 305.8 ค461ร
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน.
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
Call NumberHR. 323.6ค141ห
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
Authorบุญภาดา อรุณเบิกฟ้า,ผู้เรียบเรียง.
Call NumberHR. 341.48อ237 2557
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed