Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทยตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบ (ฉบับที่ 1-3).
Authorกระทรวงยุติธรรม.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Call NumberHR. 305.8 ค461ร
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน.
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
Call NumberHR. 323.6ค141ห
Locationห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed