Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Computer File
Title กฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศอังกฤษ : ศึกษาเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติการรัปฟังความคิดเห็นของประชาชนพ.ศ. ...
Authorณรงค์เดช สรุโฆษิต.
Publishedนนทบุรี :สถาบันพระปกเกล้า,2552.
Call Numberส.ร. 328.345 ณ172ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Computer File
Title อาหารหลากเมนูรสอร่อย
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์ CUISINE, 2552.
Call Number641.5 อ64 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Computer File
Title แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
Authorเอนก เหล่าธรรมทัศน์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2552.
Call Number352.140593 อ551ป 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed