Found: 4  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การเปลี่ยนทิศของกระแสโลกสู่การปฏิรูปประเทศไทย
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2558.
Call Numberส.ร.347.04ก111ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ถอดบทเรียนการปฏิรูปใหญ่-เล็กในสากล
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงานฯ, 2558.
Call Numberส.ร.347.04 ถ291 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title อนาคตประเทศไทยกับภาวะผู้นำในภาครัฐ
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedนนทบุรี : สำนักงาน ก.พ. ,2558.
Call Numberส.ร.347.04อ153 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title เคล็ดไม่ลับของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedนนทบุรี :สำนักงาน ก.พ., 2558.
Call Numberส.ร.347.04 ค711 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed