Found: 31,551  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Authorอักษราพิพัฒน์ บริษัท,จำกัด.
Publishedอักษราพิพัฒน์,
Call Number328.1 อ-ร 2543
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title " 60 ปีพระบารมีปกฟ้า " เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ: บ.โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, มปพ.
Call Number923.1 ย349ห
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title"Yes" or "No" : ระบบตัดสินใจไม่ให้พลาด / โดย Spencer Johnson ; เรียบเรียงโดย เบญจพร ทังเกษมวัฒนา
Authorจอห์นสัน, สเปนเซอร์.
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545
Call Number658.403 จ199ย 2545
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"การค้ามนุษย์ " : พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ /
Authorจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
Publishedมูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (ผกฎ.)และศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number364.1534 จ17ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"กิน" น้ำชะลอวัย = The Water secret /
Authorมูราด, ฮาวเวิร์ด.
Publishedอมรินทร์สุขภาพ,
Call Number615.853 ม417ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"ขอมและไทยโบราณ" อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทัย และอภินิหารการประจักษ์ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Authorสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2534
Call Number495.9117 ส923ข 2534
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title"ขอให้การพายเรือของเจ้าเที่ยวนี้ จงเป็นเที่ยวสุดท้าย" โดยศักดิชัย บำรุงพงศ์
Authorศักดิชัย บำรุงพงศ์
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2547
Call Number895.91 ศ324ข
Locationห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Call Number320.9593ธ557ข 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title "คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี" นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่มที่ ..)
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์, [2556].
Call Number808.85 ล512ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title"คุณถาม พายัพตอบ" : คอลัมน์ยอดฮิต--ในผู้จัดการออนไลน์, ผู้จัดการรายวัน / พายัพ วนาสุวรรณ
Authorพายัพ วนาสุวรรณ
Publishedกรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2546
Call Number089.95911 พ618
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title"งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ (สรุปภาพรวม 6 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ตุลาคม 2541-กันยายน 2547) กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedเชียงใหม่ : bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)สำนักงานภาค|, 2548
Call Number001.4 ง257 2548
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title"จิต" ของเด็ก อารมณ์ ความคิด ชีวิตเป็นสุข สยุมพร เค-ไพบูลย์
Authorสยุมพร เค ไพบูลย์
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์การศึกษาเซอร์แอแลน, |2543
Call Number155.4 ส322จ
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title "จุฬาลงกรณ์"พระเจ้ากรุงสยามแห่งโลก
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2546.
Call Number923.1593 พ456จ 2546
Locationห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title"ชาติไทย" ในทัศนะปัญญาชนหัวก้าวหน้า /
Authorโสภา ชานะมูล.
Publishedมติชน,
Call Number959.3 ส984ช 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title "ตากใบ" ในอากาศ : ความทรงจำที่ปลิดปลิวจากความรับรู้
Authorมัทนี จือนารา.
Publishedนครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550.
Call Number320.9593 ม114ต 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed