Found: 450  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title72 ปี รัฐสภาไทย / กลุ่มงานเอกสาร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักการพิมพ์, 2547
Call Number328.593 จ121 2547,CD-นส.447,CD-นส.448
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
TitleEasr talk / เบ็ตตี้ เคิร์กแพทริก
Authorเคิร์กแพทริก, เบ็ตตี้
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552
Call Number428.24 ค827อ 2552,CD530054 2552
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
TitleSAY IT RIGHT! / Andrew, Biggs.
Authorบิ๊กส์, แอนดรูว์
Publishedกรุงเทพฯ : ครูช้าง, 2550
Call Number428.249591 บ318ซ 2550,CD530028 2550
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
TitleTense : เข้าใจ Tense ภาษาอังกฤษอย่างทะลุปรุโปร่ง / สุธิดา วิมุตติโกศล เรียบเรียงเนื้อหา ; ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ บรรณาธิการ.
Authorสุธิดา วิมุตติโกศล
Publishedกรุงเทพฯ : เอ็มไอเอสซอฟท์เทค, 2549
Call Number425 ส443ท 2549,CD530001-CD530005 2549
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับการริบทรัพย์สินในคดียาเสพย์ติด [ซีดี-รอม] /
Authorธำรงค์ ชูหมุน
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2542
Call NumberCD520125
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกรณีศึกษาเส้นทางชีวิตผู้ติดยาเสพติดที่เลิกเสพติดได้สำเร็จและที่กลับไปเสพซ้ำ [ซีดี-รอม] /
Authorไพฑูรย์ แสงพุ่ม
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2548
Call Numberฌ-54 2548,CD520100
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกระบวนการบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ / วันดี ช่างเหล็ก.
Authorวันดี ช่างเหล็ก.
Publishedภูเก็ต : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2549
Call NumberCD530055 2549
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สุทิน คำมา.
Authorสุทิน คำมา.
Publishedเชียงราย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2546
Call NumberCD530124 2546
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกระบวนการสื่อสารกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา [ซีดี-รอม] /
Authorศศิพันธุ์ ไตรทาน
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Call NumberCD520183,ง. 1-22
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกระบวนการสื่อสารในการรณรงค์เรื่องยาเพสติดระดับชุมชน ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี [ซีดี-รอม] /
Authorศุภรัชต์ ปิยวัชรพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
Call NumberCD520179
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้เรืองยาสมุนไพรเพื่อบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสิ่งเสพติดของจังหวัดร้อยเอ็ด [ซีดี-รอม] /
Authorพระประสงค์ พรมศรี
Publishedมหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
Call NumberCD520036
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมในโครงการรณรงค์เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชน [ซีดี-รอม] /
Authorจันท์สุดา ตันติวิชญวานิช
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Call NumberCD520186
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์การสร้างพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านพบพระเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก / อำนวยเดช เทพคำอ้าย.
Authorอำนวยเดช เทพคำอ้าย.
Publishedกำแพงเพชร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2551
Call NumberCD530125 2551
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดลพบุรี ของกองบัญชาการทหารสูงสุด /
Authorรุ่งรัตน์ แตงพันธิ.
Publishedมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
Call NumberCD530147 2548
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleกลยุทธ์การสื่อสารในโครงการเพื่อบำบัดยาเสพติดปฏิบัติธรรมทางปัญญา [ซีดี-รอม] /
Authorเดชานนต์ มหาภาพ
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Call NumberCD520152
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed