Found: 423  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการจัดบริการแก่ผู้ประสบมหันตภัยน้ำท่วม 2554 ปฏิบัติการในภาวะวิกฤต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
Authorคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
Publishedกรุงเทพมหานคร : บริษัทจรัลสนิทวงศ์การพิมพ์จำกัด;, 2554
Call Number551.489 ก-ธ 2554
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการดูดาวขั้นต้น : คู่มือดูดาวอย่างง่ายและศึกษาความเร้นลับทางดาราศาสตร์ พร้อมนิทานแห่งดวงดาว / นิพนธ์ ทรายเพชร
Authorนิพนธ์ ทรายเพชร
Publishedกรุงเทพ : นานมีบุ๊คส์, 2544
Call Number523.8 น626ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการบริหารเหตุการณ์ด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสถานการณ์อุทกภัย /
Authorสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
Publishedสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ,
Call Number551.489 ก495ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการบำบัดโรคด้วยพลังคริสตัล / โดย Riza Regis ; แปลและเรียบเรียงโดย ชาย รัศมีจันทร์.
Authorรีจิส, ริซา พี.
Publishedกรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2543
Call Number553.8 ร323ก 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการประเมินทักษะกระบวนการและการแก้ปัญหาในวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา /
Authorวรรณทิพา รอดแรงค้า.
Publishedสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ,
Call Number507 ว247กม
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี [ซีดี-รอม] /
Authorสวัสดิ์ เชื้อประทุม
Publishedมหาสารคาม : บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2546
Call Number520026
image
Source Types Book
Titleการพิสูจน์ลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ ในศษลในคดีอาญา / โดย ไพจิตร สวัสดิสาร
Authorไพจิตร สวัสดิสาร
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม, 2547
Call Number572.86 พ973ก 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /
Authorกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Publishedกรม,
Call Number577.789 ท171ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ = Topographic surveying / ปราณี สุนทรศิริ.
Authorปราณี สุนทรศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2543.
Call Number526.98 ป445ก 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS เวอร์ชัน 20
Authorประกายรัตน์ สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2555.
Call Number519.50285ป191ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows
Authorชัชวาลย์ เรืองประพันธ์.
Publishedขอนแก่น :ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,2544.
Call Number519.50285ช112ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel กัลยา วานิชย์บัญชา.
Authorกัลยา วานิชย์บัญชา.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553.
Call Number519.50285 ก399ก 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย Excel กัลยา วานิชย์บัญชา.
Authorกัลยา วานิชย์บัญชา.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
Call Number519.50285 ก399กว 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Window version 10 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา.
Authorดำรงค์ ทิพย์โยธา.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
Call Number519.50285 ด493ก 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Window version 9.0 / ดำรงค์ ทิพย์โยธา.
Authorดำรงค์ ทิพย์โยธา.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Call Number519.50285 ด493ก 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed