Found: 186  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleคำถาม - คำตอบ กฎหมายล้มละลาย /
Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง,
Publishedอภิโชติ,
Call Number346.078 ส463ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559 /
Authorเนติบัณฑิตยสภา
Publishedกรุงสยาม พับลิชซิ่ง,
Call Number347.07 น543ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2560 /
Authorเนติบัณฑิตยสภา.
Publishedสำนักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง,
Call Number347.07 น543ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง [2561]: กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2560.
Publishedเนติบัณฑิตสภา,
Call Number340 น786ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำบรรยาย กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy law and business rehabilitation
Authorกมล ธีรเวชพลกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2561.
Call Number346.078 ก167ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำบรรยายเบื้องต้นกฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
Authorประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช.
Call Number341ป171ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2561.
Authorศาลฎีกา.
Publishedบริษัท ชวนพิมพ์ 50 จำกัด ,
Call Number341.1 ศ257ค 2561
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบาย พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา [2561]
Authorธานี สิงหนาท.
Publishedกรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
Call Number345.06 ธ517ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายที่ดิน [2561]
Authorวรวุฒิ เทพทอง.
Call Number346.043 ว275ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายประกันสังคม /
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะนิติศาสตร์
Call Number344.02 ว528ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน
Authorจิตรา เพียรล้ำเลิศ.
Publishedกรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2561.
Call Number346.072จ456ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัย [2561]: ศึกษาแบบเรียงมาตรา /
Authorสรพลจ์ สุขทรรศนีย์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number346.086 ส176ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127
Authorหยุด แสงอุทัย.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
Call Number345 ห164ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
Authorไพโรจน์ วายุภาพ.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2561.
Call Number347.05 พ992ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคความผิด เล่ม 3 : ลักษณะ 1 ถึงลักษณะ 9
Authorคณพล จันทน์หอม.
Call Number345 ค119ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed