Found: 186  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การบริหารความขัดแย้งในประเด็นแรงงาน : ทฤษฎีและการปฏิบัติ
Authorพงษ์เทพ สันติกุล.
Publishedปทุมธานี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
Call Number331พ256ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การบังคับคดีแพ่ง = Civil Execution
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Call Number347.077 อ275ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การพัฒนาชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา ประเด็นปัจจุบัน และกรณีศึกษา
Authorอุทัย ปริญญาสุทธินันท์.
Call Number307.14อ819ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ
Authorองอาจ นัยพัฒน์,ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :สามลดา,2561.
Call Number370.72อ117ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการสื่อสารทางวิชาการและการเข้าถึงข้อมูลแบบเสรี /
Publishedศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Call Number302.2 น522ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การอธิบายกับการวิเคราะห์ทางการเมือง : แนวคิดและข้อโต้แย้งทางปรัชญาสังคมศาสตร์
Authorอนุสรณ์ ลิ่มมณี,ผู้แต่ง.
Call Number300.1อ154ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleการเมืองภาคประชาชน /
Authorอุเชนทร์ เชียงเสน,
Call Number320.9593 อ783ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคดีหุ้นส่วนและบริษัท /
Authorสมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่.
Call Number346.065 ส168ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คดีเยาวชนและครอบครัว = Juvenile and Family Cases
Authorปพนธีร์ ธีระพันธ์,ผู้แต่ง.
Call Number345.03 ป161ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ครอบครัวจินตกรรม : บทวิพากษ์ว่าด้วยชุมชนการปกครอง และรัฐ
Authorธเนศ วงศ์ยานนาวา.
Publishedกรุงเทพฯ : Illuminations Editions, 2561.
Call Number306.85 ธ285ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความผิดในคดีอาญา ตอน ความผิดต่อชีวิต ความผิดต่อร่างกาย
Authorชนบท ศุภศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานทรงวุฒิ ทองสอาด ทนายความ, 2561.
Call Number345.0252 ช155ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความรู้กฎหมายทั่วไป กฎหมายในชีวิตประจำวัน
Authorสมเกียรติ วรปัญญาอนันต์.
Publishedปทุมธานี :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561.
Call Number340ส232ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
Authorมานิตย์ จุมปา.
Call Number340ม453ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความรู้เบื้องต้น กฎหมายกับการประกอบกิจการโทรคมนาคม
Authorภูมินทร์ บุตรอินทร์.
Call Number343.0994ภ668ค 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา
Authorสิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :ธรรมนิติ เพรส,2561.
Call Number344.0121ส344ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed