Found: 186  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title วิทยาการกฎหมาย ว่าด้วยการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาและคำสั่ง
Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.
Call Number347.09ส463ว 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title สถานการณ์แรงงานไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)
Authorแรงงาน,กระทรวง.
Publishedกุงเทพฯ : บางกอกบล็อก, 2561.
Call Number331 ส722ร
image
Source Types Book
Titleสถิติ CHIC CHIC พิชิตเนติ ฯ รวมประเด็นข้อสอบเนติ ฯ ขา วิ. แพ่ง ตั้งแต่สมัย 51 - 70 [2562]/
Authorชินะพันธ์ งามวงษ์น้อย.
Publishedกรุงสยาม พับลิสชิ่ง,
Call Number347.07 ช263ส 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title สัมมนาและคำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 3.
Call Number345.07 ส615 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title สิทธิของผู้สูงอายุ ในประเทศไทย
Authorประทีป ทับอัตตานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2562.
Call Number346.013087ป277ส 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง : อาเซียน - สหภาพยุโรป-อาเซียน
Authorภัทราภรณ์ ภูบาลบรรณาธิการ.
Call Number306.446ส733 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title สื่อศาสตร์ : หลักการ แนวคิด นวัตกรรม
Authorอัศวิน เนตรโพธิ์แก้วผู้แต่ง.
Call Number302.2อ579ส 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title สุดยอดกลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล [2561]
Authorสมเดช โรจน์คุรีเสถียร.
Publishedกรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2561.
Call Number336.24 ส248ส 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title หนังสือคู่มือร่างคำฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา สำหรับผู้สอบตั๋วทนายความและทนายความตามแนวข้อสอบของสภาทนายความ[2561]
Authorพิเชฐ โพธิวิจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง ,2561.
Call Number347.07พ653ห 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title หลักกฎหมายภาษีอากร (ตามประมวลรัษฎากร)
Authorจิรนันท์ ไชยบุปผา.
Publishedกรุงเทพ : นิติธรรม, 2561.
Call Number343.04จ264ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title หลักกฎหมายเอกเทศสัญญาลักษณะยืม-ฝากทรัพย์ [2561]
Authorนนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2561.
Call Number346.073น158ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title หลักกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา[หลัก วิ.อาญา]
Authorสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
Call Number345.07ส423ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title หลักการประเมินผลนโยบายสาธารณะ
Authorอติพร เกิดเรือง,ผู้แต่ง.
Call Number352.34อ142ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleหลักอาญา /
Authorสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
Publishedอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number345 ส423ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleหลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา [2561] /
Authorสหรัฐ กิติ ศุภการ.
Publishedอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number345.07 ส197ห 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : |<< << 11 12 13
Search Tools: Get RSS Feed