Found: 111  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล [2558]
Authorแสวง บุญเฉลิมวิภาส.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number344.041 ส968ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กำเนิดประเทศไทย ภายใต้เผด็จการ
Authorภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์.
Call Number303.4 ภ523ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คดียกฟ้องจากเรื่องจริง ตอนประเด็นการถามค้าน
Authorชนบท ศุภศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม,2557.
Call Number347.03 ช134ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความผิดฐานหมิ่นประมาท [2558]
Authorนคร พจนวรพงษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน พิมพ์อักษร, [2558?].
Call Number346.034 น114ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ความรู้กฎหมายทั่วไป [2558]=Introduction to law
Authorสมยศ เชื้อไทย.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number347 ส274ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำถาม - คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา [2558]
Authorประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2558.
Call Number345 ป418ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำถาม และ คำตอบ วิ.อาญา ตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน [2558?]
Authorอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, [2558?].
Call Number345.07 อ346ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา [2558]
Authorประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2558.
Call Number347 ป418ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร [2558]
Authorชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : เนติบัณฑิตยสภา, 2558.
Call Number343.04 ช445ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ [2558]
Authorศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
Call Number346.074 ศ151ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์ [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number346.074 ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558.
Call Number343.094 ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558.
Call Number343.094 ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน [2558]
Authorอุดม รัฐอมฤต.
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557.
Call Number347.06 อ446ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ /
Authorอำนาจ เนตยสุภา.
Publishedวิญญูชน,
Call Number346.0482 อ686ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
Search Tools: Get RSS Feed