Found: 41  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายมหาชน : วิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในต่างประเทศและในประเทศ [2558]
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number342 ช485ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายรัฐธรรมนูญจีน /
Authorอุดม รัฐอมฤต.
Call Number342.51 อ446ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายล้มละลาย [2558] = Bankruptcy law
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :พลสยาม พริ้นติ้ง,2558.
Call Number346.078อ275ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายว่าด้วยประกันภัย [2558]
Authorธานี วรภัทร์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number346.086 ธ517ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำถาม - คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายอาญา จากคำพิพากษาฎีกา [2558]
Authorประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2558.
Call Number345 ป418ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำถาม และ คำตอบ วิ.อาญา ตามแนวคำพิพากษาฎีกาใหม่ล่าสุด พร้อมแนวคิดและวิธีตอบให้ได้คะแนน [2558?]
Authorอรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : จิรรัชการพิมพ์, [2558?].
Call Number345.07 อ346ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำถาม-คำตอบ ปัญหาข้อกฎหมายแพ่ง จากคำพิพากษาฎีกา [2558]
Authorประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : อภิโชติ, 2558.
Call Number347 ป418ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมาย เช่าทรัพย์-เช่าซื้อ [2558]
Authorศนันท์กรณ์ (จำปี) โสตถิพันธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
Call Number346.074 ศ151ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายยืม ฝากทรัพย์ [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number346.074 ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558.
Call Number343.094 ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ /
Authorอำนาจ เนตยสุภา.
Publishedวิญญูชน,
Call Number346.0482 อ686ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายล้มละลาย [2558]
Authorชีพ จุลมนต์.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2558.
Call Number346.07 ช557ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณคดีผู้บริโภค [2558]= Consumer Case Procedure Law
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2558.
Call Number343.071 อ275ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง [2558]/
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์.
Publishedวิญญูชน,
Call Number342.06 ช485ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ทรัพย์สิน ว่าด้วยการได้มาซึ่งทรัพยสิทธิในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ เล่ม 2 = Law of property
Authorธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :นิติธรรม,2558.
Call Number346.04 ธ657ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed