Found: 42  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายกับพระสงฆ์
Authorประพันธ์ ทรัพย์แสง.
Publishedนครสวรรค์ :นครสวรรค์กราฟฟิคอาร์ต ,2558.
Call Number344.096 ป171ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายอาญา (ส่วนที่แก้ไขใหม่)
Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.
Publishedกรุงเทพฯ : อฑตยา มิเล็นเนียม, 2558.
Call Number345 ส463ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ/
Publishedสำนักกฎหมาย ศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์,
Call Number343.0999 ส225ก
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสอบ ทรัพย์ [2558]
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ: ร้านสวัสดิการหนังสือ"ปณรัชช", 2558.
Call Number346.04 ก344ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพ.ร.บ. ป.ช.ช. มาตรา 100
Authorกำชัย จงจักรพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :เจริญการพิมพ์,2558.
Call Number335.46ก563ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการร่างสัญญาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย [2558] = English for lawyers : contract drafting /
Authorจุมพต สายสุนทร.
Publishedวิญญูชน,
Call Number346.02 จ637ก 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบาย จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
Call Number346.07 ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ(กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ) [2558]
Authorชวลิต อัตถศาสตร์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2558.
Call Number341.758 ช281ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ = Copyright law
Authorจิรประภา มากลิ่น.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number346.0482 จ493ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ [2558]
Authorไผทชิต เอกจริยกร, 2501-.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2558.
Call Number346.072ผ942ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ภาค 1-2 (มาตรา 1-156) [2558]
Authorธานิศ เกศวพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2558.
Call Number345.07ธ253ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1ภาค 1-2 (มาตรา 1 - 157) [2557]
Authorธานิศ เกศวพิทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2557.
Call Number343.13 ธ515ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 ภาค 3-4 (มาตรา157-245) /
Authorธานิศ เกศวพิทักษ์.
Publishedสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
Call Number345.593 ธ649ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว /
Authorประสพสุข บุญเดช.
Publishedสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
Call Number347.5 ป393ค 2558
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท [2558]
Authorสหธน รัตนไพจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ :โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,2558.
Call Number346.065ส854ค 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed