Found: 40  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 3 พ.ร.บ. พิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2561)
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2561.
Call Number345.081 ว559ส 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title 4 ขั้นตอน สู่การเรียนกฎหมายให้สำเร็จ
Authorอภิรัฐ บุญทอง.
Call Number340.593อ261ส 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
TitleUpdate ข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากฎีกาใหม่ /
Authorกฤษฎา โพธิสาขา.
Publishedโรงพิมพ์เดือนตุลา,
Call Number347 ก918อ 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
Authorชาญชัย แสวงศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2561.
Call Number352.55ช485ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายพัสดุพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.
Publishedกรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561.
Call Number352.55 ส463ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายฟื้นฟูกิจการ (แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561) = Reorganization Law
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Call Number346.078 อ275ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายมหาชน
Authorสุวิทย์ ปัญญาวงศ์,ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :วิญญูชน,2561.
Call Number342 ส881ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน [2561]/
Authorจรัญ ภักดีธนากุล.
Publishedสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา,
Call Number347.9115 จ171ค 2561
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายล้มละลาย [2561] = Bankruptcy law /
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Publishedกรุงสยาม พับลิชชิ่ง,
Call Number346.078 อ275ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [2561]
Authorคนึง ฤาไชย.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
Call Number345.05 ค153ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 : วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
Authorอภิรัฐ บุญทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
Call Number347.07อ261ก 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การบังคับคดีแพ่ง = Civil Execution
Authorเอื้อน ขุนแก้ว.
Call Number347.077 อ275ก 2560
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำถาม - คำตอบ กฎหมายล้มละลาย /
Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง,
Publishedอภิโชติ,
Call Number346.078 ส463ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฯ และคำถามพร้อมธงคำตอบในการสอบปากเปล่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 2540-2559 /
Authorเนติบัณฑิตยสภา
Publishedกรุงสยาม พับลิชซิ่ง,
Call Number347.07 น543ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title คำบรรยาย กฎหมายล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ = Bankruptcy law and business rehabilitation
Authorกมล ธีรเวชพลกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :กรุงสยาม พับลิชชิ่ง,2561.
Call Number346.078 ก167ค 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed