Found: 387  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleผู้นำศาสนาอิสลามจากกลุ่มประเทศมุสลิมเข้าร่วมพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี /
Authorกรมการศาสนา.
Publishedกระทรวงวัฒนธรรม,
Call Number920 ก512ผ
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พ.ศ. 2536: กมล ธีรเวชพลกุล.
Authorกมล ธีรเวชพลกุล.
Call Number920 ก131ผ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleผู้พิพากษาหัวหน้าศาล พ.ศ. 2538:.
Call Number920 ค121ผ 2538
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleผู้เฒ่าเล่าขานตำนานเมืองเชียงแสน/ มิติ ยาประสิทธิ์, บรรณาธิการ.
Authorมิติ ยาประสิทธิ์
Publishedเชียงราย : ง่ายงาม, 2549
Call Number920 ม-ผ 2549
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleฝากดิน : เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน /
Authorอรรถพร พันธุโกวิท.
Publishedบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Number923.3 ก17ฝ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleพระธาตุนาดูน พุทธมณฑลอีสาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม.
Publishedสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอนาดูน],
Call Number910 ก-พ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleพระนครศรีอยุธยา: ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
Authorฝ่ายส่งเสริมการท่อวเที่ยว
Publishedอยุธยา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, มปป
Call Number910 ฝ-พ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleพระบรมราชูปถัมภ์กิจการศาสนาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /
Authorกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา.
Publishedกรมการศาสนา,
Call Number923.1 ก521พ 2554
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว /
Authorชาลี เอี่ยมกระสินธุ์,
Publishedโรงพิมพ์ ฐิติภัทร การพิมพ์,
Call Number923.1 ช527พ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับระบบข้าราชการพลเรือน : ตอนที่ 1 การวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือน / ประวีณ ณ นคร ... [และคนอื่น ๆ]
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานก.พ, 2536
Call Number959.3042 พ343 2536
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชกับกระบวนการยุติธรรม: เสริมเกียรติ วิทิตเวท.
Authorเสริมเกียรติ วิทิตเวท.
Publishedกรุงเทพมหานคร : กรมคุมประพฤติ;, มปป
Call Number920 ส-พ (ม.ป.ป.)
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟื้นฟูวัฒนธรรม /
Authorพิทยลาภพฤฒิยากร,
Publishedสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ,
Call Number900 พ-พ 2525
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการบริหารระบบราชการ, 2549.
Call Number923.1593 ภ416พ 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง.
Authorกรมการปกครอง.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2542.
Call Number923.1593 ภ416พ 2542
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกระบวนการยุติธรรม: สุพิศ ปราณีตพลกรัง.
Authorสุพิศ ปราณีตพลกรัง, 2500-.
Publishedกรุงเทพมหานคร: กรมคุมประพฤติ; ม.ป.ป.
Call Number920 ส-พ (ม.ป.ป.)
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed