Found: 8  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : เนื่องในเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
Authorกระทรวงวัฒนธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง ; 2556.
Call Number923.1593 ภ416จ 2556,CD-นส.739 เล่ม 1,CD-นส.740 เล่ม 2
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleญาณสังวรเทศนา: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพ.
Authorคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพ.
Publishedกรุงเทพมหานคร : รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช;, 2556
Call Number922.943 ค-ญ 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleทำเนียบนักบริหารระดับสูงภาครัฐ (ข้าราชการพลเรือน) / สำนักงานก.พ.
Authorสำนักงาน ก.พ.
Publishedกรุงเทพฯ : APMGroup, 2556
Call Number920 ก111ท 2556
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleบุคคลที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีื 2556: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพมหานคร : บริษัทศรีอนันต์การพิมพ์จำกัด;, 2556
Call Number923.2 ค-บ 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title ล่องสำเภาเข้าสยาม นาภัส เศรษฐบุตร.
Authorนาภัส เศรษฐบุตร.
Publishedกรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน); 2556.
Call Number923.8 น111ล 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิต: คณะผู้จัดทำ.
Authorคณะผู้จัดทำ.
Publishedดอกเบี้ย,
Call Number923.1 ค121ส
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงชวนชื่น หุตะสิงห์: สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์.
Authorสุประดิษฐ์ หุตะสิงห์.
Publishedกรุงเทพมหานคร : หจก.อรุณการพิมพ์;, 2556
Call Number920.72 ส-อ 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title อัศนี พลจันทร บรรพอัยการผู้ยึดมั่นในหลักนิติธรรม: นายยืนหยัด ใจสมุทร.
Authorยืนหยัด ใจสมุทร.
Publishedกรุงเทพมหานคร: มูลนิธิอัศนี พลจันทร (นายผี); 2556.
Call Number928 ย235อ 2556
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed