Found: 17  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"พระเสด็จสู่ฟ้าสุราลัย พระการุญยังอยู่ในใจนิรันดร์ "สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / กรุงเทพมหานคร.
Authorกรุงเทพมหานคร
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกรุงเทพมหานคร, 2555
Call Number929.7593 ก262พ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ 2555 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ:.
Publishedกรุงเทพฯ: บริษัท หลอ แอนด์ เล้ง พับลิชชิ่ง จำกัด,.
Call Number925 ส473ว
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี : 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ /
Authorกองทัพอากาศ.
Publishedกองทัพ,
Call Number923.1593 ส35 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title 80 ปี สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
Authorสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ: ดอกเบี้ย 2555.
Call Number923.595 ส691ส 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title 84 พรรษา พระภูมิบาล รอยเสด็จฯ ภูมิสถาน ศาลยุติธรรม
Authorนิกร ทัสสโร.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ้่ง, 2555.
Call Number923.1593 น624ป 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฐินพระราชทาน ปี 2555 วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง (วัดเลยหลง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย: สำนัก.
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.
Publishedองค์การค้าของ สกสค.,
Call Number959.34 ส691ก 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title การทรงงานของพ่อในความทรงจำ
Authorปราโมทย์ ไม้กลัด.
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมสงเคราะห์สัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 255...
Call Number923.1593 ภ416ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตจรีในประเทศไทย พ.ศ.2555: สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Authorสำนักงานสถิติแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพมหานคร, 2555
Call Number949 ส-ก 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleคนดีข้าแผ่นดิน : เรื่องราวของคนมหาดไทยต้นแบบ ผู้ได้รับรางวัลดำรงราชานุภาพ จากโครงการมหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ ครั้งที่ 1 ปี 2555 / กระทรวงมหาดไทย.
Authorกระทรวงมหาดไทย
Publishedกรุงเทพฯ : รัก99พริ้นติ้ง, 2555
Call Number920.0593 ม192ค 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleความยุติธรรม ความสามัคคีเกิด: จรูญ โพนคำ.
Authorจรูญ โพนคำ.
Publishedกรุงเทพมหานคร : บริษัทเจ.เอ็ม.พนมคอนกรีตอัดแรง1989จำกัด;, 2555
Call Number923.6 จ-ก 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleจารึก สุจริต เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช.ก้าวสู่ปีที่ 14 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555/
Authorคณะผู้จัดทำ.
Publishedสำนักงาน ป.ป.ช.,
Call Number920 ค121จ
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleดุจหยาดฝนจากฟ้า /
Authorอรสม สุทธิสาคร.
Publishedสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด;
Call Number923.1 อ178ส 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Authorสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ: องค์การค้าของ สกสค., 2555.
Call Number923.593 ค121พ
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleระนอง...ลองตั้งใจ: ดร.นงรัตน์ อิสโร.
Authorดร.นงรัตน์ อิสโร.
Publishedกรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์;, 2555
Call Number910.2 น-ร 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleศึกเก้าทัพ:ธำรงรัฐ พิพัฒน์สยาม: ประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ.
Authorประยุทธ์ จันทร์โอชาและคณะ.
Publishedกรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด(มหาชน);, 2555
Call Number900 ค-ศ 2555
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed