Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการคิดเชิงกลยุทธ์ /
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Publishedซัคเซส มีเดีย,
Call Number153.42 ก573ก 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title การคิดเชิงบูรณาการ = Integrative thinking [2549]
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2549.
Call Number153.42 ก573ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การคิดเชิงสร้างสรรค์ = Creative thinking
Authorเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ซัคเซส มีเดีย, 2549.
Call Number153.42 ก573ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed