Found: 308  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 1 เดียวในแผ่นดิน
Authorขจัดภัย บุรุษพัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ:เดียร์ เดียร์ (ในเครือ หจก.สำนักพิมพ์ บุคส์ ทูยู) ,2558.
Call Number923.1593 ภ416ข 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ
Authorมูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช, 2546.
Call Number923.1593 ส373ส 2546,อ. 923.1593 ส111 2545-
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title 5 ธันวามหาราช : มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา
Authorมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ ; 2545.
Call Number923.593 ภ416ห 2545
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title 80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.), 2550.
Call Number923.1593 ภ416ป 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title 80 พรรษา เฉลิมพระบารมี : 105 ปี กรมชลประทาน
Authorกรมชลประทาน.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2550.
Call Number923.1593 ภ416จ 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title 9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนารระบบราชการ , 2549.
Call Number923.1593 ภ671ก 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2551.
Call Number923.0593 ค141ก 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎ ระเบียบ แบบแผน เครื่องราชอิสริยาภรณ์
Authorวิริยะ คชเสนี.
Publishedกรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2546.
Call Number929.81593 ก113 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกระบี่ : ขอบฟ้าอันดามัน = Krabi horizon / บรรณาธิการ ธีรภาพ โลหิตกุล เกรียงไกร ไวยกิจ จิระนันท์ พิตรปรีชา เพ็ญพัฒน์ มรกตวิศิษฏ์ ; ถ่ายภาพโดย สห+ภาพ ชุมชนคนถ่ายภาพ
Authorเกรียงไกร ไวยกิจ.
Publishedกระบี่ : สำนักงานจังหวัดกระบี่, 2553
Call Number959.384 ก217 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleกัลยาณิวัฒนาลัย /
Authorกองบรรณาธิการนิตยสารดิฉัน.
Publishedนิตยสารดิฉัน,
Call Number923.1 ด111ก
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 11-13 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ กรมประชาสัมพันธ์
Authorการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (2543 : กรมประชาสัมพันธ์)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2544.
Call Number923.1593 ส573ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ.2509.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2534.
Call Number943 ร255ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเตรีย
Authorสำนักราชเลขาธิการ
Published[กรุงเทพฯ] : สำนักราชเลขาธิการ, 2535.
Call Number942 ร225ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleการเสด็จไปเมืองจีน /
Authorเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
Publishedม.ป.ท.
Call Number923.1 ส243ก
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title ขุนนางสยาม
Authorเวนิสา เสนีวงศ์ฯ.
Publishedกรุงเทพฯ: บางกอกบุ๊ค, 2552.
Call Number923.2593 ว111ข 2552
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed