Found: 30  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555.
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
Call Number658.1 ค141ก 2555
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title10 ปี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
Authorสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Publishedนนทบุรี : สถาบัน, 2555
Call Number614.1593 น449ส 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title76 ปีกรมประชาสัมพันธ์ / กรมประชาสัมพันธ์
Authorกรมประชาสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2552
Call Number659.2 ป171ร 2552
Locationห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleknowledge workers : แรงงานความรู้ / สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedนนทบุรี : สถาบัน, 2549
Call Number658.4 ค141น 2549
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleกระแสคนกระแสโลก /
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Publishedสำนักงานก.พ.,
Call Number658.3 ค122ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล = Individual scorecard
Authorพสุ เดชะรินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552.
Call Number658.4013 พ184ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการจัดการความรู้ = Knowledge management / สุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ ... [และคนอื่นๆ]
Authorสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2548
Call Number658.4038 ส477ก 2548
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการความรู้เพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงาน
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด, 2552.
Call Number658.4038 ส691ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฉบับแนวใหม่ Human Resource Managemant / วิเชียร วิทยอุดม.
Authorวิเชียร วิทยอุดม.
Publishedกรุงเทพฯ : บ.ธนรััชการพิมพ์, 2552
Call Number658.3 ว559ก 2552
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การประเมินผลการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างแบบเมตริกซ์ของ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
Authorสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
Publishedนนทบุรี: สำนัก, 2552.
Call Number658.5 ส691ก 2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการเอาชนะไข้หวัดใหญ่ 2009 ของกรุงเทพมหานคร / กองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร.
Authorกรุงเทพมหานคร
Publishedกรุงเทพฯ : กอง, 2552
Call Number616.203 ก174ก 2552
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleความคิดไร้ขีดจำกัด = Ideas are free / วิชัย อุตสาหจิต.
Authorวิชัย อุตสาหจิต
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552
Call Number658.4038 ว321ค 2552
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Titleคัมภีร์นักนวัตกรรม = The innovator''s toolkit
Authorลุกซ์,ริชาร์ต.
Publishedเอ็กซเปอร์เน็ท,
Call Number658.4063 ล599ค 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleคู่มืองานสารบรรณ กระทรวงยุติธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2550
Call Number651.7 ป483ค 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ดวงตาอวัยวะที่ควรทะนุถนอม
Authorสุดารัตน์ ใหญ่สว่าง.
Publishedกรุงเทพฯ : ธนเพรส, 2551.
Call Number617.7 ส769ด 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed