Found: 91  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title คำแนะนำ : การจัดทำรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544
Authorสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน.
Publishedกรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, 2548.
Call Number657.458 ก274ค 2548
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คิดทางขวาง
Authorพรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497-.
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
Call Number610.6952 พ174ค 2545
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คิดใหม่เพื่ออนาคต
Authorธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2546.
Call Number658.4 ค431 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คุณหมอหมื่นศพ 2 : ยุติธรรมอำพราง พลิกแฟ้มคดีอุกฉกรรจ์ที่ความยุติธรรมไปไม่ถึง
Authorพรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497-.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์ , 2557.
Call Number614.1พ174ค 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คุณหมอหมื่นศพ = Doctor Death
Authorพรทิพย์ โรจนสุนันท์, คุณหญิง, 2497-.
Publishedกรุงเทพฯ : โพสต์บุ๊กส์ , 2553.
Call Number614.1 พ174ค 2553,926.141 พ239ค 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข
Authorคณะทำงานจัดการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ กรณีโรคติดเชื้่อไวรัสอีโบลา.
Publishedนนทบุรี : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , [2557?].
Call Number614.4 ค695 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคู่มือการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรม/สัมมนา [2555] /
Authorชาญ สวัสดิ์สาลี.
Publishedสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.,
Call Number658.2124 ช23ค 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleคู่มืองานสารบรรณ กระทรวงยุติธรรม / สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2550
Call Number651.7 ป483ค 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล
Authorชาญ สวัสดิ์สาลี.
Publishedกรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. 2542.
Call Number658 ช23ค 2542
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือนิติเวชศาสตร์ : เล่มสีม่วง
Authorระพี แม้นโกศล.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ , 2539.
Call Number614.1 ร243ค 2539
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือนิติเวชศาสตร์ : เล่มสีเขียว
Authorระพี แม้นโกศล.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ , 2537.
Call Number614.1 ร243ค 2537
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title คู่มือนิติเวชศาสตร์ : เล่มสีเหลือง
Authorระพี แม้นโกศล.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์ , 2535.
Call Number614.1 ร243ค 2535
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title ดวงตาอวัยวะที่ควรทะนุถนอม
Authorสุดารัตน์ ใหญ่สว่าง.
Publishedกรุงเทพฯ : ธนเพรส, 2551.
Call Number617.7 ส769ด 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleทำเนียบผู้บริหารราชการพลเรือนดีเด่น /
Authorสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
Publishedสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย,
Call Number658.4 ส971ท 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleธนาคารสมองเพื่อสุขภาพ / บรรณาธิการ มนตรี ตู้จินดา ... [และคนอื่น ๆ].
Authorมนตรี ตู้จินดา, 2481-
Published[กรุงเทพฯ] : วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547
Call Number613 ธ239 2547
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed