Found: 77  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title99 คำถามเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช / สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Authorสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2555
Call Number294.304 ล217ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
TitleHAPPINESS เรื่องเล่าแห่งความหวังและพลังใจ/
Authorทวีศักดิ์ อุชุคตานนท์,
Publishedบ้านภายใน,
Call Number220.9505 ท175ร 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
TitleUnseen ธรรมะ...หลังกำแพง / อัญญมณี มัลลิกะมาส
Authorอัญญมณี มัลลิกะมาส
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง;, 2548
Call Number294.3444 อ113ธ 2548
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Book
Title การครอบครองที่ธรณีสงฆ์ ศึกษาพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พุทธศักราช 2550
Authorสรรทัศน์ เอี่ยมวรชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2554.
Call Number294.30134 ส117ก 2554
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleการบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่ /
Authorสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวัฑฒโน),
Publishedบริษัท โรงพิมพ์รตนพร จำกัด ,
Call Number294.35 ส243ก 2559
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Titleการศึกษาแนวทางการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมฝ่านระบบการศึกษา : กรณีศึกษามูลนิธิพุทธฉือจี้ ไต้หวัน : รานงาน / พระเดิมแท้ ชาวหินฟ้า, รัศมี กฤษณมิษ, สุวิดา แสงสีหนาท
Authorศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม(ศูนย์คุณธรรม)
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจำกัด, 2550
Call Number299.51 ศ817ร 2550
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleความเป็นมาพระมหาชนก / รุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Authorรุ่งวิทย์ สุวรรณอภิชน
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว-สร้อยทอง, 2539
Call Number294.3827 ร427ค 2539
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title คู่มือปฏิบัติงานโครงการรวมพลังไทย เทิดไท้องค์ราชัน วันที่ 17-22 เมษายน 2550 คณะอนุกรรมการ.
Authorคณะอนุกรรมการ(เฉพาะกิจ).
Publishedกรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2550.
Call Number294.3444 ค646ค 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title คู่มือมนุษย์
Authorพุทธทาสภิกขุ, 2449-2536.
Publishedกรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2550.
Call Number294.3422 พ444ค 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleจดหมายเหตุการสาธยายพระไตรปิฎก : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550/ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม.
Authorกรมการศาสนา.
Publishedกรุงเทพฯ : กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม, 2551
Call Number294.312 ก521จ 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title จาริกบุญ จารึกธรรม
Authorพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), 2481-.
Publishedกรุงเทพฯ: มูลนิธิพุทธธรรม, 2539.
Call Number294.3444 พ17114จ
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title จิตตกรรมเล่าเรื่อง จิตตนคร
Authorธีรโพธิ ภิกขุ.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2556.
Call Number294.301 ธ633จ 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title จิตว่าง "ทำอย่างไรจึงจะว่าง"
Authorพุทธทาส.
Publishedกรุงเทพฯ : ไพลิน , 2546.
Call Number294.3122 พ444จ 2546
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title ฉีกหน้ากากธรรมกาย ใครคือขบวนการลมพุทธตัวจริง?
Authorสมเกียรติ มีธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโกมลคีมทอง ,2543.
Call Number294.315ส232ฉ 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleชีวิต ธรรม กรรม ดี / สุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ และกัลยาณมิตร
Authorสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์
Published[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.];, [มปป]
Call Number294.3444 ช113
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
Page : 1 2 3 4 5 6
Search Tools: Get RSS Feed