Month/Year :  
Found 48 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title กฎหมายอาญาชั้นสูง [2561] : อาชญากรรม ความรับผิด และโทษอาญา
Authorปกป้อง ศรีสนิท,ผู้แต่ง.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleหลักอาญา / สุจิต ปัญญาพฤกษ์.
Authorสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title Big data ดัดจริต
Authorสตีเฟนส์-เดวิโดวิตซ์, เซท.
Publishedกรุงเทพฯ :ซีเอ็ดยูเคชั่น,2562.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม