Month/Year :  
Found 48 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วยรัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย [2559]
Authorเกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์, 2504-.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย / กุลพล พลวัน.
Authorกุลพล พลวัน, 2487-.
Publishedกรุงเทพฯ : [สำนักงานอัยการสูงสุด, 2544?].
Call Number323.4ก476ส
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title The secret agent. สายลับแห่งความดี = The secret agent
Authorคอนราด, โจเซฟ,ค.ศ. 1857-1924,ผู้แต่ง.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ติวเข้มสอบเข้าการประปาส่วนภูมิภาค พิชิตข้อสอบเต็ม 100 % ภายใน 3 วัน
Authorพัฒนพล นันตา.
Publishedนนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์,2559.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2 สอบสวน [2554]/ ชัยเกษม นิติสิริ.
Authorชัยเกษม นิติสิริ.
Publishedกรุงเทพฯ: สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2554.
Call Number343.12ช371ป2554
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title เรื่องจริงจากคดี : 108 รอดคุกพ้นตาราง
Authorศรีทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : เอเซียคิท แพ็คพริ้นท์, 2548.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title หลักกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา[หลัก วิ.อาญา]
Authorสุจิต ปัญญาพฤกษ์.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ [2561]
Authorสุเนติ คงเทพ.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Journal
Title บ้านและสวน.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2557-.
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ท.
image
Source Types Book
Titleกฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ พยาน แพ่ง - อาญา [2561]/ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleตัวบท แผนผัง มาตราสำคัญ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [2560] / ไกรศิริ แก้วยี่.
Authorไกรศิริ แก้วยี่.
Publishedกรุงเทพฯ : นีโอ ดิจิตอล, 2560.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2560 / เนติบัณฑิตยสภา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2561.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title คดีเยาวชนและครอบครัว = Juvenile and Family Cases
Authorปพนธีร์ ธีระพันธ์,ผู้แต่ง.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวชี้วัด [2552]=Management administration of state agencies : comparativeanalysis of indicators
Authorวิรัช วิรัชนิภาวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ :โฟรเพซ,2552.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ = Introduction to modern public management / ทศพร ศิริสัมพันธ์
Authorทศพร ศิริสัมพันธ์
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการระบบราชการ, 2549
Call Numberส.ร.352.8ส563ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม