Month/Year :  
Found 49 Title Show     Per Page
image
Source Types Book
Title วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม... (ฉบับปรุบปรุงใหม่ ปี 2562)
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleแพ่งพิสดาร เล่ม... (ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title อาญาพิสดาร เล่ม... (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2561)
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2561.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleวิ.อาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2562) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title อาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562) เล่ม ..
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : หจก.แสงจันทร์การพิมพ์, 2562.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleหลักและคำพิพากษา : กฎหมายอาญา / สหรัฐ กิติ ศุภการ.
Authorสหรัฐ กิติ ศุภการ.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title ครอบครองปืนอย่างถูกฎหมาย ใช้อย่างมืออาชีพ
Authorรัฐพร ญาณมุข,ผู้แต่ง.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title พร้อมสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [2561]
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง [2561-2562]/ ฤทัย หงส์สิริ.
Authorฤทัย หงส์สิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : บริษัท กรุงสยาม พับลิชชิ่ง จำกัด, 2561.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleประมวลรัษฎากรพร้อมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 ข้อกำหนดคดีภาษีอากร พ.ศ. 2544 / คณะวิชาการ The Justice Group.
Authorคณะวิชาการ The Justice Group
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2552
Call Number336.036ป1712552
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title รวมกฎหมายปกครอง ฉบับกายวิภาค = Administrative law anatomy edition
Authorธิติพล ศรีประทักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์เดือนตุลา,2561.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกฎหมายพิเศษ พร้อมสอบ พยาน แพ่ง - อาญา [2561]/ ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ: กรุงสยาม พับลิชชิ่ง, 2561.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title อายุความครบวงจร : หลักกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับอายุความทุกกรณี
Authorสรารักษ์ สุวรรณเสรี.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงจันทร์การพิมพ์,2561.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleคำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคสอง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541-2560 / เนติบัณฑิตยสภา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ พลสยาม พริ้นติ้ง, 2561.
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleวิ.อาญาพิสดาร (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2563) / วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Authorวิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2563.
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม