Found: 33  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 124 ปี แห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2558.
Call Numberยธ. 353.409593 ย443ย 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title กฎหมายจักรวาล = Law of the Universe
Authorพงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน, 2558.
Call Number158พ137ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title การขัดกันแห่งผลประโยชน์กับพ.ร.บ. ป.ช.ช. มาตรา 100
Authorกำชัย จงจักรพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :เจริญการพิมพ์,2558.
Call Number335.46ก563ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorสุรพล ศรีวิทยา.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 351.593ส476ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การยุบพรรคการเมืองโดยองค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ : รายงานการศึกษาวิจัย
Authorปริญญา เทวาหฤมิตรกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ,2558.
Call NumberRS. 324.2ป173ก 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กุหลาบกามเทพ
Authorมัลลิกา.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาพรบุ๊คส์,2558.
Call Numberน.895.913 ม117ก 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleคู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริม การเคารพสิทธิผู้อื่น ชั้นประถมศึกษาตอนต้น /
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
Call Number362.29 ก144ค 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleคู่มือการจัดกิจกรรมการส่งเสริม การเคารพสิทธิผู้อื่น ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย /
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
Call Number362.29 ก144ค 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Titleคู่มือสำหรับครูผู้สอน ในการจัดกิจกรรมเคารพสิทธิผู้อื่น ระดับประถมศึกษา /
Authorกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ,
Call Number362.29 ก144ค 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title ชีวิตวันนี้มาไกลเกินฝัน : พลตำรวจเอกชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2558.
Call Numberยธ.353.409593 ย443ช 2558
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ทิศที่ 11[2558]
Authorชุมพล พลปญฺโญ,หลวงพ่อ.
Publishedกรุงเทพฯ :สุพีเรียพริ้นติ้ง,2555.
Call Number294.3444ช466ท 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title บทวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ และเชื่อมโยงเพื่อวางทิศทางแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557-2561)
Authorศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด,หัวหน้าโครงการ.
Call Numberยธ. 323บ129 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title บทเรียนชาวพุทธจากกรณีธรรมกาย
Authorเสฐียรพงษ์ วรรณปก.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน,2558.
Call Number294.365ส533บ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title บันทึกความทรงจำในประวัติศาสตร์ "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" ทั่วแผ่นดิน.
Authorกรมศิลปากร.
Publishedกรุงเทพ :กระทรวงวัฒนธรรม,2558.
Call Numberอ. 923.1593 ส373บ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ผลการตัดสินภาพถ่าย โครงการประกวดภาพถ่าย "Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ"
Authorกรมการท่องเที่ยว.
Publishedกรุงเทพฯ :กรม,2558.
Call Numberส.ร.750 ก112ผ 2558
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed