Found: 2,936  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"สุขภาพจิตกับยาเสพติด" : รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ประจำปี 2545 ; 21-23 สิงหาคม 2545 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร / กรมสุขภาพจิต
Authorการประชุมวิชาการ "สุขภาพจิตกับยาเสพติด" (2545 : กรุงเทพฯ)
Publishedกรุงเทพฯ : กรม, 2546
Call Number362.2 ก27ส 2546,ยส. 7.1/2546
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title"หลักและวิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยด้านต่างๆ" : การประชุมเชิงปฏิบัติการ ; วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ.ระยอง / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับคณะก...
Authorการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักและวิธีวิจัยขั้นสูงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยด้านต่างๆ" (ครั้งที่ 3 : 2538 : ระยอง)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2538
Call Number001.4 ก27ห 2538
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title(ร่าง)รายงานกา่รวิจัยเรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กร (ระยะที่2) หัวข้อ "การส่งผู้ร้ายข้ามแดน" /
Authorพรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500-
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันกฎหมายอาญาสำนักงานอัยการสูงสุด, [มปป]
Call Numberว ค-22 [ม.ป.ป.]
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title(ร่าง)รายงานกา่รวิจัยเรื่อง การพัฒนากฎหมายป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่มีการจัดตั้งในลักษณะองค์กร (ระยะที่2) หัวข้อ "การโอนตัวนักโทษ" /
Authorพรชัย ด่านวิวัฒน์, 2500-
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันกฎหมายอาญาสำนักงานอัยการสูงสุด, [มปป]
Call Numberว ค-21 [ม.ป.ป.]
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title10 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จ / เรียบเรียงโดย ภูริทัต รัศมีเพชร.
Authorภูริทัต รัศมีเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ : โปร-เอสเอ็มอี, 2543
Call Number658.409 ภ417ส 2543
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title 100 ปี รถไฟไทย
Authorการรถไฟแห่งประเทศไทย.
Publishedกรุงเทพฯ : รฟท, 2540.
Call Number385.065 ก277ร 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title100 วันในการวางรากฐานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ของ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
Authorกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สำนักงานประกันสังคม
Publishedกรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์;, 2537
Call Number351.593 ห362 2537
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title100 เครื่องมือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ / วรภัทร์ ภู่เจริญ
Authorวรภัทร์ ภู่เจริญ
Publishedกรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2543
Call Number658.403 ว176ร 2543
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title100 เครื่องมือนักบริหารสมัยใหม่ / วรภัทร์ ภู่เจริญ
Authorวรภัทร์ ภู่เจริญ
Publishedกรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2547
Call Number658 ว176ร 2547
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ / ฝ่ายวิชาการ Photo & Life.
Authorฝ่ายวิชาการ Photo & Life.
Publishedกรุงเทพฯ : Photo&Life, 2538
Call Number771 ร196
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title101 วิธีสมองดีความจำเลิศ / [ผู้แปล กิจจา ฤดีขจร, รัชยา เรืองศรี]
Authorกิจจา ฤดีขจร, ผู้แปล
Publishedกรุงเทพฯ : รีดเดอร์สไดเจสท์, 2551
Call Number153.42 ร194 2551
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title108 วิธี มอบน้ำใจให้แก่กัน / เรียบเรียงโดย อาทร จันทวิมล
Authorอาทร จันทวิมล
Publishedกรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2547
Call Number170 อ247ร 2547
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title108 วิธี มีคดีทำอย่างไร ไม่ติดตะราง / บุญร่วม เทียมจันทร์
Authorบุญร่วม เทียมจันทร์
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2543
Call Number347.077 บ437ห 2543
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title108 วิธีฟอกเงิน : โจรเสื้อนอก / พิเชียร คุระทอง
Authorพิเชียร คุระทอง
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2542
Call Number346.44 พ655ร 2542
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Title108 เคล็ดลับปรับฮวงจุ้ยให้ทันใจ ด้วยตนเอง / โดย Stephanie Roberts ; เรียบเรียงโดย อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์
Authorโรเบิร์ตส์, สเต็ปฟานี
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551
Call Number133.3 ร963ห 2551
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed