Found: 125  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Computer File
Title 108 ปัญหา กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
Authorณฤทธิ์ ช่วยเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2557.
Call Number346.043 ณ914ค 2557
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title12 ปี แห่งความเชื่อมั่นต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ /
Authorวัชรา โชยสาร,เรียบเรียง.
Publishedหจก.อรุณการพิมพ์ ,
Call Numberส.ร.363.25 ว384ส 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title ASEAN Do''s and Don''ts ในประเทศอาเซียน
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishedนนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , [2557?].
Call NumberAEC 341.2473 อ252
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Computer File
Title ASEAN Do's and Don'ts สาธารณรัฐสิงคโปร์
Authorวิภาวี อัครบวร.
Publishedนนทบุรี :สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ,2557.
Call NumberAEC 341.2473 ว657อ 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title The big story อ่านเพื่อสอบ แพ่งและพาณิชย์, ทรัพย์สินทางปัญญา, การค้าระหว่างประเทศ ภาค 1
AuthorThe Justice Group.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2557.
Call Number347 ด854ด 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายการคลัง
Authorอรพิน ผลสุวรรณ์ สบายรูป.
Publishedกรุงเทพฯ: โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552.
Call Number343.59303 อ334ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายประทุษร้ายส่วนแพ่ง รวมคำพิพากษาฎีกาและหมายเหตุท้ายคำพิพากษาฎีกา ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ / พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์.
Authorพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557
Call Number347.05 ร423ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายพิเศษฉบับสอบ กฎหมายองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Publishedกรุงเทพฯ : ร้านสวัดิการหนังสือกฎหมาย"ณรัชช", 2557
Call Number341.754 ก344ก 2557
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title กฎหมายพิเศษพร้อมสอบ พยาน แพ่ง - อาญา
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ: ร้านสวัสดิการหนังสือ"ปณรัชช", 2557.
Call Number347.06 ก344ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายมหาชนเบื้องต้น พ.ศ. 2557
Authorบุญศรี มีวงศ์อุโฆษ.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2557.
Call Number342 บ572ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายลักษณะพยาน ภาคปฏิบัติ / สุโรจน์ จันทรพิทักษ์.
Authorสุโรจน์ จันทรพิทักษ์
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557
Call Number347.06 ส845ก 2557
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับสอบ ภาค 1-2 เล่ม... / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Publishedกรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือ"ปณรัชช", 2557
Call Number345.07 ก344ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมสอบ วิ.อาญา ภาค 4
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ปณรัชช, 2557.
Call Number345.07 ก344ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับสอบ ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Publishedกรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือ"ปณรัชช", 2557
Call Number347.07 ก344ก 2557
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Titleกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พร้อมสอบ ภาค 1 / ก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Authorก้องวิทย์ วัชราภรณ์
Publishedกรุงเทพฯ : ร้านสวัสดิการหนังสือ"ปณรัชช", 2557
Call Number347.07 ก344ก 2557
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Search Tools: Get RSS Feed