Found: 45,397  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Authorอักษราพิพัฒน์ บริษัท,จำกัด.
Publishedอักษราพิพัฒน์,
Call Number328.1 อ-ร 2543
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title " 60 ปีพระบารมีปกฟ้า " เนื่องในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ: บ.โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช, มปพ.
Call Number923.1 ย349ห
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title "9 องค์การ" บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด ประจำปี พ.ศ.2555.
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555.
Call Number658.1 ค141ก 2555
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title"Yes" or "No" : ระบบตัดสินใจไม่ให้พลาด / โดย Spencer Johnson ; เรียบเรียงโดย เบญจพร ทังเกษมวัฒนา
Authorจอห์นสัน, สเปนเซอร์.
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545
Call Number658.403 จ199ย 2545
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"การค้ามนุษย์ " : พินิจในแนวสตรีนิยมในพื้นที่ของอินเตอร์เน็ต กระบวนการทางกฎหมายและหน่วยงานภาครัฐ /
Authorจรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์.
Publishedมูลนิธิผู้หญิง กฎหมาย และการพัฒนาชนบท (ผกฎ.)และศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Call Number364.1534 จ17ก 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"การพัฒนารูปแบบการใช้งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเป็นเครื่องมือระดับพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ระยะที่ 2 : รายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นฉบับสมบูรณ์ / อรพินธ์ สุวัณณปุระ ... [และคนอื่นๆ]
Authorอรพินธ์ สุวัณณปุระ
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2550
Call Number364.63 อ176ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title"กิน" น้ำชะลอวัย = The Water secret /
Authorมูราด, ฮาวเวิร์ด.
Publishedอมรินทร์สุขภาพ,
Call Number615.853 ม417ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"ขอมและไทยโบราณ" อักษรจารึกในเสาศิลา ณ เมืองสุโขทัย และอภินิหารการประจักษ์ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Authorสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2534
Call Number495.9117 ส923ข 2534
Locationห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title"ขอให้การพายเรือของเจ้าเที่ยวนี้ จงเป็นเที่ยวสุดท้าย" โดยศักดิชัย บำรุงพงศ์
Authorศักดิชัย บำรุงพงศ์
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิอมตะ, 2547
Call Number895.91 ศ324ข
Locationห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title "ข้อตกลงการค้าเสรี(FTA) ไทย - สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบด้านมนุษยชน" = เอกสารประกอบการสัมมนา
Authorเอกสารประกอบการสัมมนา "ข้อตกลงการค้าเสรี(FTA) ไทย - สหรัฐอเมริกา : ผลกระทบด้านมนุษยชน" (2550 กรุงเทพมหานคร).
Publishedกรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550.
Call Number382.9593 ค141ข 2550
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title "ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหารในการเมืองไทยสมัยใหม่
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์.
Call Number320.9593ธ557ข 2561
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title "ครูของแผ่นดิน" : เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติชุด เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
Authorสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Publishedสุราษฎร์ธานี : สำนัก, 2543.
Call Number923.1593 ค179 2543
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Book
Title"ความรู้นั้นสำคัญยิ่งใหญ่..." : บทความเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี : ว่าด้วยเศรษฐกิจไทย / สุธาวัลย์ เสถียรไทย ... [และคนอื่นๆ]
Authorสุธาวัลย์ เสถียรไทย, คุณหญิง. บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540
Call Number330.9593 ค172 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมราชทัณฑ์
image
Source Types Book
Title "คำกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี" นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (เล่มที่ ..)
Authorสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
Publishedกรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์, [2556].
Call Number808.85 ล512ค
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title"คุณถาม พายัพตอบ" : คอลัมน์ยอดฮิต--ในผู้จัดการออนไลน์, ผู้จัดการรายวัน / พายัพ วนาสุวรรณ
Authorพายัพ วนาสุวรรณ
Publishedกรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2546
Call Number089.95911 พ618
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed