Found: 45  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Road Map : การพัฒนาตำรวจไทยให้เป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อมั่น จากประชาชนและสังคม
Authorสมณ์ พรหมรส.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2552.
Call Numberบ.ย.ส.363.2 ม436อ2552
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายจัดระเบียบการชุมนุม เสรีภาพในการชุมนุมเพื่อประโยชน์ของชาติ
Authorโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number323.47 ก888ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title กฎหมายตราสามดวง : ภาคทั่วไป (เน้นปัญหาเกี่ยวกับปีศักราช)
Authorวุฒิชัย หรูจิตตวิวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Number340.09593 ว433ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกรอบแนวคิดแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ /
Authorจินดา สังข์ศรีอินทร์.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number352.5 จ197ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน : กรณีการแข่งรถบนถนนหลวง /
Authorอรนิตย์ บุนนาค.
Publishedวิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม,
Call Number345.08 อ175ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การคุ้มครองบรรจุภัณฑ์ภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
Authorวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 346.0484ว741ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การวิวัฒนาการระบบบริหารงานบุคคลของศาลสูง
Authorพิศิฏฐ์ สุดลาภา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.658.3 พ238ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การซื้อขายไตในอีกหนึ่งมุมมอง
Authorปภาภัศ ณ สงขลา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.346.072 ป173ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การนำระบบการพิจารณาแบบไต่สวนมาใช้ในศาลชั้นต้นในการดำเนินคดีอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
Authorอนันต์ คงบริรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส.345.01 อ151ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การนำหลักสุจริตในการใช้สิทธิและในการชำระหนี้มาใช้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในคดีผู้บริโภค
Authorวันชัย ศศิโรจน์.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.381.34 ว115ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาบทบาทของผู้พิพากษาสมทบ ในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
Authorสมสุข ศรีสถิตย์วัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 345.081ส168ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพัฒนาสมาชิกวิชาชีพทนายความ
Authorสฤษดิ์ ธัญกิจจานุกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2555.
Call Numberบ.ย.ส. 340.11ส361ก 2555
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารในกระบวนการยุติธรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง
Authorมารชัย กองบุญมา.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.34706 ม271ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมเชิงบูรณาการ
Authorเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ,พล.ต.อ.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.364 ฉ573ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Title การย้ายถิ่นของแรงงานต่างด้าวเมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี พ.ศ.2558 : ศึกษาเฉพาะแรงงานต่างด้าวสัญชาตพม่า กัมพูชาและลาว
Authorสัญชัย สุนทรบุระ,พล.ต.ต.
Publishedกรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556.
Call Numberบ.ย.ส.331.62ส113ก 2556
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed