Found: 8  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Unknow
Titleการฉ้อราษฎร์บังหลวง / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Authorสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Published[กรุงเทพฯ] : สำนัก, 2520
Call Number336 ก27 2520
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Unknow
Title ถาม-ตอบ มรดก [2553]
Authorเพิ่มบุญ แก้วเขียว.
Publishedกรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
Call Number346.05 พ665ถ 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
image
Source Types Unknow
Titleนักวิสาหกิจอเมริกัน ประวัติศาสตร์ธุรกิจสหรัฐอเมริกา / จอห์น แชมเบอร์เลน ; แปลโดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, สุภัทรา นีลวัชระ
Authorแชมเบอร์เลน, จอห์น
Publishedกรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2520
Call Number338.5 ช794น 2520
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Unknow
Titleปัญหาเด็กและเยาวชนกับการส่งเสริมอาชีพ / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2543
Call Number362.795 ส481ป 2543
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
image
Source Types Unknow
Titleย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ตอน 2 จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า / สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จ...
Authorสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมจำกัด
Published[กรุงเทพฯ] : สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรมจำกัด, [25--]
Call Number347 ย443ย
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Unknow
Titleรูปแบบครอบครัวไทยที่พึงปรารถนาในสังคมเมืองในประเทศไทย / โดย โสภา ชปีลมันน์ นักวิจัยหลัก, สมบัติ สุพพัตชัย นักวิจัย, ประกายรัตน์ สุขุมาลชาติ นักวิจัย
Authorโสภา ชปีลมันน์
Published[กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการชมรมสร้างสรรค์สังคมผ่านคณะกรรมการโครงการและวางแผนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, 2534
Call Number301.42 ส979ร 2534
Locationห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Unknow
Titleเอกสารการสอนชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา / สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ : สาขาวิชา, 2526-
Call Number371.2 ส747อ 2525
Locationห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed