Found: 26  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleaการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ /
Authorวรเดช จันทรศร.
Publishedสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.,
Call Number351 ว197ก 2544
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสำนักงาน ป.ป.ส.
image
Source Types Book
Titleaคู่มือการนำนโยบายและแผนการประสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ /
Publishedกรมฯ,
Call Numberส.ร 659.2 ก169ค 2546
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleaรายงานการอนุวัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบของประเทศไทย ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 (ฉบับรวม) /
Authorภาวดี ทองอุไทย
Publishedสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี,
Call Number323.34 ส131ร 2539
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Title กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศในอาเซียน
Authorกระทรวงยุติธรรม.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนัก, [ม.ป.ป.].
Call Numberยธ. 341.247 ย443ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleกระแสคนกระแสโลก /
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.
Publishedสำนักงานก.พ.,
Call Number658.3 ค122ก
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดสำนักงานกิจการยุติธรรม
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleการบริหารงานเรือนจำตามแนวทางสิทธิมนุษยชน : คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เรือนจำ /
Authorคอล์ย,แอนดรูว์.
Publishedกรมราชทัณฑ์ ,
Call Number365.6 ค153ก
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title ของดีที่คุก Prison...Charm..Charm
Authorกรมราชทัณฑ์.
Publishedกรุงเทพฯ: กรมราชทัณฑ์, มปพ.
Call Number351.05 ร415ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
image
Source Types Book
Title คำพิพากษาศาลฎีกา พุทธศักราช 2558.
Authorศาลฎีกา.
Publishedกรุงเทพฯ :อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,2558.
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleถอดปฏิบัติการกู้ภัยถ้ำหลวง สู่บทเรียนการบริหารจัดการสาธารณภัย /
Authorกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.
Publishedอัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,
Call Numberส.ร. 363.348 ป192ก 2562
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Journal
Titleน้ำอภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4-6 พ.ศ. 2562 /
Authorกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย.
Publishedบ.พิมพ์ดี จำกัด,
Call Numberอ.923.1 ส131น
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleบริการประชาชน-ทำได้ไม่ยาก (ถ้าอยากทำ) /
Publishedคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ,
Call Number351.48 ป431บ 2540
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleผู้บริโภคต้องรักษาสิทธิผู้ประกอบธุรกิจต้องรักษาคุณธรรม /
Authorสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
Publishedสำนักงาน,
Call Number343.071 ค671ผ 2543
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
image
Source Types Book
Titleพระจันทร์กลางใจ /
Authorญนันทร.
Publishedพิมพ์คำ ,
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleพระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Canon what a Buddhist must know /
Authorพระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตุโต).
Publishedจันทร์เพ็ญ,
Call Number294.312 พ111พ 2553
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
ห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
image
Source Types Book
Titleพราวเวหา /
Authorลัลล์ลลิล.
Publishedพิมพ์คำ ,
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
ห้องสมุดกรมบังคับคดี
ห้องสมุดสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed