Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เล่ม 2
Authorสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
Publishedกรุงเทพฯ : คณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มปป
Call Number658.404 ส379
Locationห้องสมุดกรมคุมประพฤติ
image
Source Types Book
Title รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก = Universal periodic review (UPR)
Authorกระทรวงการต่างประเทศ.กรมองค์การระหว่างประเทศ
Publishedกรุงเทพฯ : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, [ม.ป.ป.].
Call Numberส.ร. 341.481 อ114ร
Locationห้องสมุดกระทรวงยุติธรรม
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed