Not found
Title การประเมินการรับรู้และเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้วยวิธีการจัดทำโพล (Poll) ครั้งที่ 6 เรื่อง "4 ประเด็นปัญหาสำคัญของประชาชน จะแก้ไขอย่างไร?" / สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์.กรมประชาสัมพันธ์.
Author สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
Published กรุงเทพฯ : กรมประชาสัมพันธ์, 2561
Detail 34 หน้า: ตาราง; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
 
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed