Not found
Title กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบไทย-ยุโรป : ศึกษาอำนาจสอบสวนคดีอาญา / ประสาท พงษ์สุวรรณ์.
Author ประสาท พงษ์สุวรรณ์
Published กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2559
Detail (ก-ซ), 59 หน้า ; 30 ซม
Subject
 
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed