Title การพิสูจน์ความถูกต้องแท้จริงของพยานเอกสารในกระบวนการยุติธรรม โดยใช้ระบบเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลง / มารชัย กองบุญมา.
Author มารชัย กองบุญมา
Series ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 17
Published กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, 2556
Detail 58 หน้า ; 29 ซม
Subject
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed