Title คู่มือ-สอบบรรจุ ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด งานสารบรรณ มีสาระตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548-ปีปัจจุบัน หลักการปฏิบัติงานสำนักงาน (ตรงตามหลักสูตรระดับ ปวช. และปวส. กระทรวงศึกษาธิการ) [2558]/ กองเทพ เคลือบพณิชกุล, ปริญญา อรจิราพงศ์, สุรชัย อุดรศาสตร์.
Author กองเทพ เคลือบพณิชกุล
Published กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2558?]
Detail 392 หน้า
Subject
 
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed