Not found
Title (ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ"บทบาทของกระบวนการยุติธรรมในการควบคุมผู้ก่อการร้าย:การศึกษาการสอบสงวน การฟ้อง และการพิจารณาพิพากษาคดี ผู้ก่อการร้าย"/ ประธาน วัฒนวาณิชย์.
Author ประธาน วัฒนวาณิชย์
Published กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2549
Edition พิมพ์ครั้งแรก
Detail 259 หน้า; มีภาคผนวก, 29 ซม
Subject
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed