Not found
Title "งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น" สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ (สรุปภาพรวม 6 ปี งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น : ตุลาคม 2541-กันยายน 2547) กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ
Author สำนักงาน ก.พ
Published เชียงใหม่ bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานภาค,| 2548
Edition พิมพ์ครั้งที่ 3
Detail 133 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง
Subject
 
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed