Not found
Title (ร่าง) แนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ / คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางดำเนินการประเมินความคุ้มค่าปฏิบัติภารกิจของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Published กรุงเทพฯ : สำนักาน , 2548
Edition พฤษภาคม 2548
Detail ไม่เรียงเลขหน้า ; 30 ซม
Subject
 
 
 
 
 
Added Author
 
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed