Not found
Title อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง : กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร รายงานการวิจัย / ปัญญา อุดชาชน, ม.ร.ว.วุฒิเลิศ เทวกุล.
Author ปัญญา อุดชาชน
Published กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2548
Detail เล่ม : 20 ซม
Subject
 
 
 
Added Author
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed